Bünye Nemi Testi: Nunume bünyesindeki nemin ölçülmesidir.

Çimento:  Genleşme, Yoğunluk, Nem, Basınç Dayanımı Tayini, Elek (Tane Boyutu)

Çimento, Tufal, Çinko, Kurşun, Bentonit, Kil  vb.:  TML/ FMP/Nem (Hidrolik Çimento Harcı akışı), AOR, Bulk Density, Stowage Faktör

Darbe Dayanım Testi: Standart boyutlardaki kayaçların belirli bir doğrultuda darbelere karşı gösterdiği dirençtir. Kayacın kullanım alanlarının belirlenmesinde darbe dayanımının bilinmesi önemli bir konudur.

Elek Testleri: Tanecik boyutu ölçümleridir.

Kızdırma Kaybı (Ateş Zayiatı – LOI) Testleri: Kızdırma kaybı deneyi, madenlerde, minarellerde, cevherlerde ve  çimentolarda hava şartlarından dolayı karbonatlaşan ve hidrate olan serbest kireç ve magnezyum seviyesini belirlemek için yapılır. Yani çimentonun bayat olup olmadığını anlamak için yapılır. Bu deney uçucu kül ve agregada ise organik madde veya yanmamış kömür miktarını belirlemek için  yapılır.

Kil, Kaolen, Olivin vb.: Kuru mukavemet, Pişme mukavemet, Toplu küçülme, Su emme, L.a.b.

Nem – Rutubet Testleri: Numunenin yapısındaki nemin ölçülmesidir. Gıdalar için yapılan nem testi raf ömrü ve depolama koşullarını belirlemede kalite ölçütüdür.

pH Testleri: Numunenin asidik ve baziklik oranlarının belirlenmesidir.

TML / FMP / Hidrolik Çimento Harcı Akışı- Taşınabilirlik Rutubet Sınırlarının Tayini Ve Sarsma Tablası Testi: Gemilerin ulaşım için taşıyabileceği güvenli maksimum nem içeriğinin ölçülmesidir. Metal konsantreleri gibi katı dökme yükler için bu testler yapılır.  Bir kargonun, yük taşıma için olsun ya da olmasın,  FMP test sonuçlarının rehberliğinde taşınmasına karar  verilir ve bunu geminin kaptanının ve liman yetkililerinin bilmesi gerekir. Dökme betonlar için de bu test uygulanır.

Su (Yeraltı Suyu, Atık Su, Sulama Suyu vb.):  pH, İletkenlik Tayini, Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayini, Askıda Katı Madde (AKM) Tayini, Sertlik Tayini (Geçici + Kalıcı), Tayini, Çökebilen Katı Madde Tayini

Toprak (Torf ve Leonardit, Kil vb.): pH Tayini, İletkenlik Tayini, Nem Tayini, LOI ( Kızdırma Kaybı) Tayini, Toplam Organik Madde Tayini, Yağ Tayini, Toplama Absorbe Ettiği Su Miktarı, Porozite

Yoğunluk(d) Testleri: Homojen bir yapıya sahip maddenin birim hacminin kütlesinin ölçülmesidir.

Yapı Testleri: (Kum, Mermer, Mıcır, Beton, Asfalt, Agrega, Doğal Kayaç vb.)